x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej

 Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy.

 

§ 1

Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy, zwanej dalej również Promocją, jest Spółka występująca pod firmą Happy Mum Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-763, przy ul. Martyniaka 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375541, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 739-381-75-74, zwana dalej Organizatorem.

 

§ 2

Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl

§ 3

1.        Promocja dotyczy wyłącznie rzeczy z nowej kolekcji, nie dotyczy kategorii Wyprawka, Sale, Rocky Rabbit Sale i Outlet.

§ 4

Promocja polega na udzieleniu nabywcy dodatkowego upustu cenowego, zwanego dalej Upustem na nabywane rzeczy w ramach jednej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jedną fakturą, którego wysokość jest uzależniona od ilości sztuk nabywanych w ramach tej jednej transakcji sprzedaży rzeczy i wynosi:

1.        w przypadku zakupu 2 (dwóch) rzeczy – 10 % (dziesięć procent) od ceny rzeczy tańszej, a w przypadku gdy cena będzie równa dla dwóch rzeczy to Upust zostanie naliczony od wartości jednej z nich,

2.        w przypadku zakupu 3 (trzech) – 25 % (dwadzieścia pięć procent) od ceny rzeczy najtańszej, a w przypadku gdy cena będzie równa dla dwóch lub więcej rzeczy to Upust zostanie naliczony od wartości jednej z nich.

3.     w przypadku zakupu 4 (czterech) lub więcej rzeczy – 35 % (trzydzieści pięć procent) od ceny rzeczy najtańszej, a w przypadku gdy cena będzie równa dla dwóch lub więcej rzeczy to Upust zostanie naliczony od wartości jednej z nich.

 

 

§ 5

1.        W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl i w przypadku odstąpienia w części przez kupującego od umowy sprzedaży, w ramach której przyznany został Upust, Organizator ponownie dokona przeliczenia wartości Upustu należnego kupującemu na zasadach opisanych w Regulaminie i poinformuje o nim nabywcę.

2.        Dokonując zakupu rzeczy objętych Promocją nabywca jednocześnie upoważnia Organizatora do potrącenia ze świadczeń jakie ma od niego otrzymać wartości świadczeń należnych Organizatorowi należnych po ponownym przeliczeniu Upustu i na potrącenie takie wyraża zgodę.

 

§ 6

Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.

 

§ 7

Promocja obowiązuje od dnia 27.03.2019 r. do dnia 05.04.2019 r., od 24.04.2019 do 28.04.2019r. oraz 27.05.2019 do 29.05.2019 r., od 18.06.2019r. do 26.06.2019r. lub do wyczerpania zapasów rzeczy objętych Promocją.

 

§ 8

Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

§ 9

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!

outlet instagram facebook wersja dla niedowidzących