x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej

 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

§1 Definicje

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest : PHU HAPPY Przemysław Bielski 10-764,
ul. Tęczowa 9a, NIP: 739-161-86-81 zwany dalej „Organizatorem

2. Akcja promocyjna „Bluza najfajniejszej mamy lub najfajniejszego dzieciaka na świecie”: Akcja promocyjna, polegająca na dodawaniu prezentu w postaci bluzy najfajniejszej mamy lub bluzy najfajniejszego dzieciaka na świecie do zakupów za kwotę powyżej 500 PLN , akcja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Regulamin akcji promocyjnej „Bluza najfajniejszej mamy lub najfajniejszego dzieciaka na świecie” : niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.

4. Uczestnicy akcji promocyjnej „Bluza najfajniejszej mamy lub najfajniejszego dzieciaka na świecie”: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które dokonały u Organizatora akcji promocyjnej „Bluza najfajniejszej mamy lub najfajniejszego dzieciaka na świecie” na zasadach ujętych w regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”.

 

§2 Czas trwania akcji promocyjnej

  1. Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 10.11.2017r. i trwa do 13.11.2017 r. lub do odwołania.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia akcji promocyjnej bez podania przyczyny.

§3 Zasięg akcji promocyjnej

1. Program jest ograniczony terytorialnie do granic Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje sklep internetowy Happymum.

 

§4 Udział w akcji promocyjnej „Bluza najfajniejszej mamy lub najfajniejszego dzieciaka na świecie”:

1.       Klient przystępuje do akcji promocyjnej dokonując zakupu w sklepie internetowym na kwotę powyżej 500 PLN, wpisując hasło: mama oraz wpisując w polu uwagi prezent który chce otrzymać: bluzę najfajniejszej mamy lub bluzę najfajniejszego dzieciaka na świecie wraz z podaniem koloru i rozmiaru. W ramach jednego paragonu fiskalnego lub faktury przysługuje jeden prezent.

2.        Uczestnictwo w akcji jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

 

§5 Zwrot

1.Dodanie prezentu do zakupów w postaci bluzy najfajniejszej mamy lub bluzy najfajniejszego dzieciaka na świecie przysługuje pod warunkiem, że Kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części.

2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części, skutkującego zmniejszeniem się kwoty zakupu poniżej 500zł, Kupujący będzie zobowiązany do zwrócenia bluzy najfajniejszej mamy lub bluzy najfajniejszego dzieciaka na świecie w nienaruszonym stanie, bądź też zapłaty na rzecz Sprzedającego kwoty stanowiącej wartość udzielonych rabatów w zakresie towarów, czyli wartości bluzy najfajniejszej mamy na świecie w wysokości 129 zł lub bluzy najfajniejszego dzieciaka na świecie w wysokości 59 zł. Wartość ta może zostać potrącona z wierzytelności jaką Sprzedający ma zwrócić Kupującemu z tytułu zwrotu ceny towarów, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy.

§6 Reklamacje i skargi

1.       Wszelkie reklamacje i skargi ze strony uczestników należy składać listem poleconym, najpóźniej
do dziesięciu dni, od daty zakończenia programu na adres siedziby firmy.

2.       Podstawą do ewentualnych reklamacji asortymentu jest dowód zakupu rzeczy ( faktura w sklepie internetowym).

3.       Organizator [w przypadku uznania, iż dany produkt faktycznie posiadał wady jakościowe w dniu zakupu (tzn. była niezgodna z umową)] ma obowiązek naprawić daną sztukę asortymentu lub wymienić ją na nową. W przypadku, gdyby naprawa lub wymiana okazała się niemożliwa lub wymagająca nadmiernych kosztów, każda ze Stron (zarówno organizator jak i uczestnik akcji promocyjnej) ma prawo odstąpić od umowy na następujących warunkach: uczestnik akcji promocyjnej ma obowiązek zwrócić asortyment posiadający wady, a organizator zwróci uczestnikowi akcji promocyjnej faktycznie uiszczoną przez niego cenę zakupu asortymentu (a więc cenę widniejącą na paragonie fiskalnym lub fakturze).

 

§7 Odpowiedzialność

1. Organizator akcji promocyjnej  zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu,
z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu
w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.

 

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, oraz na stronie www.happymum.pl.

 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!

outlet instagram facebook wersja dla niedowidzących