x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

§1 Definicje

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest : PHU HAPPY Przemysław Bielski 10-764, ul. Tęczowa 9a, NIP: 739-161-86-81 zwany dalej „Organizatorem”

2. Akcja promocyjna „Bandana w prezencie”: Akcja promocyjna, polegająca na dodawaniu prezentu w postaci  bandany do zakupów za kwotę powyżej 150 PLN , akcja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Regulamin akcji promocyjnej „Bandana w prezencie” : niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.

4. Uczestnicy akcji promocyjnej „Bandana w prezencie”: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które dokonały u Organizatora akcji promocyjnej „Bandana w prezencie” na zasadach ujętych w regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”.

§2 Czas trwania akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 31.05.2017r. do odwołania. lub w momencie  wyczerpania zapasów ale nie dłużej niż do 02.06.2017r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia akcji promocyjnej bez podania przyczyny. 

§3 Zasięg akcji promocyjnej 

1. Program jest ograniczony terytorialnie do granic Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl

§4 Udział w akcji promocyjnej „Bandana w prezencie”

1. Klient przystępuje do akcji promocyjnej dokonując zakupu w sklepie internetowym na kwotę powyżej 150 zł brutto.

2. Aby otrzymać bandanę w prezencie, dokonując zakupu w sklepie internetowym , należy w Uwagach do zamówienia wpisać hasło rabatowe: DZIECKO. Kolor bandany wybierany jest losowo.

3. W ramach jednego paragonu fiskalnego lub faktury przysługuje jeden prezent.

4. Uczestnictwo w akcji jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne. 

§5 Zwrot

1.Dodanie prezentu do zakupów w postaci bandany przysługuje pod warunkiem, że Kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części.

2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części, skutkującego zmniejszeniem się kwoty zakupu poniżej 150zł, Kupujący będzie zobowiązany do zwrócenia bandany w nienaruszonym stanie, bądź też zwrotu do zapłaty na rzecz Sprzedającego kwoty stanowiącej wartość udzielonych rabatów w zakresie towarów, czyli wartości bandany w wysokości 19 zł. Wartość ta może zostać potrącona z wierzytelności jaką Sprzedający ma zwrócić Kupującemu z tytułu zwrotu ceny towarów, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy.

§6 Reklamacje i skargi

1. Wszelkie reklamacje i skargi ze strony uczestników należy składać listem poleconym, najpóźniej 

do dziesięciu dni, od daty zakończenia programu na adres siedziby firmy.

2. Podstawą do ewentualnych reklamacji asortymentu jest dowód zakupu rzeczy (np. paragon fiskalny  w konkretnym salonie HAPPYMUM, faktura w sklepie internetowym). 

3. Organizator [w przypadku uznania, iż dany produkt faktycznie posiadała wady jakościowe w dniu zakupu (tzn. była niezgodna z umową)] ma obowiązek naprawić daną sztukę asortymentu lub wymienić ją na nową. W przypadku, gdyby naprawa lub wymiana okazała się niemożliwa lub wymagająca nadmiernych kosztów, każda ze Stron (zarówno organizator jak i uczestnik akcji promocyjnej) ma prawo odstąpić od umowy na następujących warunkach: uczestnik akcji promocyjnej ma obowiązek zwrócić asortyment posiadający wady, a organizator zwróci uczestnikowi akcji promocyjnej faktycznie uiszczoną przez niego cenę zakupu asortymentu (a więc cenę widniejącą na paragonie fiskalnym lub fakturze).

§7 Odpowiedzialność

1. Organizator akcji promocyjnej  zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu, z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, oraz na stronie www.happymum.pl.

 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!

outlet instagram facebook wersja dla niedowidzących