Happy mum - odzież ciążowa, odzież dla dzieci, moda ciążowa. Sklep, forum, porady ciążowe.
[Rozmiar: 18178 bajtów]
szukaj zwrotu:       szukaj w:
wybrano:
dział - Dziecko (wychowanie, zabawy, rozwój, dieta, przedszkola, itp)
temat - ?wiczenia edukacyjne dla dzieci


Dodaj nowy wpis      Powrót do wybranego działu      Powrót do strony głównej forum
Napisano: Treść:
KoloroweZagadki
2014-12-13
Email
Witam serdecznie! Chcia?abym poinformowa? Pa?stwa o nowo powsta?ym serwisie internetowym www.kolorowezagadki.pl, przy którym wspó?pracuj?. Jest to bogaty zbiór kilkuset multimedialnych gier, ?wicze? i zdj??, które zach?c? dzieci do nauki poprzez zabaw?. Edukacyjne zadania przedstawione s? w formie pi?knych kolorowych animacji. Ka?da z nich na pewno przypadnie do gustu dzieciom, rozwijaj?c w nich umiej?tno?ci j?zykowe, matematyczne, spo?eczne, a tak?e logiczne my?lenie. W przypadku dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. niepe?nosprawnych intelektualnie, z zespo?em Downa, autyzmem) program mo?e stanowi? przydatne narz?dzie wspieraj?ce rewalidacj? w warunkach domowych. Dzi?ki uprzejmo?ci Sponsorów, ka?dy kto zarejestruje si? do ko?ca grudnia, otrzyma darmowy dost?p do pe?nej zawarto?ci programu wa?ny przez 30 dni, zach?cam wi?c do przetestowania. Zapraszam i serdecznie pozdrawiam! Projekt wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka " Dotacje na innowacje". Inwestujemy w Wasz? przysz?o??.

Dodaj nowy wpis      Powrót do wybranego działu      Powrót do strony głównej forum