Happy mum - odzież ciążowa, odzież dla dzieci, moda ciążowa. Sklep, forum, porady ciążowe.
[Rozmiar: 18178 bajtów]
szukaj zwrotu:       szukaj w:
wybrano:
dział - Dziecko (wychowanie, zabawy, rozwój, dieta, przedszkola, itp)
temat - jak fotelik samochodowy dla dziecka powy?ej 7 lat


Dodaj nowy wpis      Powrót do wybranego działu      Powrót do strony głównej forum
Strona 1 - 1, 2, 3, następna
Napisano: Treść:
kyja
2012-03-29
Email
w?a?nie...jak w temacie. Jakie macie foteliki dla dzieci powy?ej 7 lat? nasz Misiek wa?y 25 kg, latem sko?czy 8 lat, ?adujemy go do fotelika, który mia? dotychczas, ale zapinamy pasami samochodowymi. Kiedy czas na podstawk?? czy mo?e m?ody jest jeszcze za m?ody? m?tlik lekki mam w g?owie, nie wiem czy i kiedy przesadzi? go na podstawk?.
Anna
2012-03-29
13:17:31
Email
W?a?ciwie to te? nie wiem. Mi?osz jest w tym samym wieku i te? jeszcze je?dzi w foteliku zapinany pasem samochodowym. Ale mamy te? podstawk?, na sporadyczne wypady np. z dziadkiem, ?eby nie przek?ad? fotelika. Napewno w naszym przypadku waga 36kg nie jest wyznacznikiem, bo przy apetycie m?odego duuuu?o jeszcze czasu musi up?yn?? ?eby j? osi?gn??. Wydaje mi si? ?e istotny jest wzrost ?eby pas przechodzi? na odpowiedniej wysoko?ci cia?a. Ale czy 133cm wystarcza?
Goga66
2012-03-29
20:57:30
Email
Zuza od roku, tj. od 5 r? je?dzi tylko na takiej podk?adce pod pup?. Mamy dwie. Lepsz? dosta?am od kolegi i ma ona taki pasek, który pozwala regulowa? wysoko?c pasa bezpiecze?stwa. Obecnie ju? nie musze go obni?a?. Wad? tych podk?adek jest to, ?e nie maj? oparcia z boku g?owy, kiedy dziecko chce spa?. Zalet?, to, ?e s? tanie i do?ywotnie .Potem ju? dziecko siedzi jak doros?y na fotelu
Goga66
2012-03-29
21:07:02
Email
Z fotelika nale?y zrezygnowa?, kiedy g?owa dziecka zaczyna wystawa? ponad zag?ówek, bo grozi to z?amaniem kr?gów szyjnych w razie kolizji. Wtedy albo wi?kszy fotelik albo podstawka. Je?li podstawka, to trzeba pami?ta? ?eby pas nie przechodzi? przez szyj?, bo mo?e udusi?. W naszej zabezpiecza to ten dodatkowy pasek obni?aj?cy po?o?enie pasa bezpiecze?stwa, którego, odk?d Zuzia przekroczy?a 116 cm, nie musimy ju? stosowa?.
Anna
2012-03-30
08:51:52
Email
Ja te? tak sobie my?l?, ?e w tym momencie spokojnie u nas wystarczy?a by podstawka. Niedawno pra?am pokrowce z fotelika i ?eby je zdj?? musia?am go roz?o?y? i troch? kusi?o mnie ?eby ju? nie skr?ca? oparcia tylko zostawi? sam? podstaw?, ale jeszcze z?o?y?am w ca?o??, chyba kolejne pranie b?dzie ju? ostatnim. A fotelik mog? szczerze poleci?, mamy firmy chicco, zapinany pasem samochodowym, z odchylanym oparciem i z mo?liwo?ci? wykorzystania samej podstawki, mamy go od 4lat i naprawd? si? sprawdzi? pomimo bardzo jasnego pokrowca.
kyja
2012-03-30
09:55:52
Email
dzi?ki dziewczyny za rady. Pas nie uciska m?odego, wi?c to kryterium jest ok na przesiadk?. Musz? przyjrze? si? jeszcze g?owie - czy wystaje :) Jagoda ma fotelik do 18 kg, my?l?, ?e wystarczy jej jeszcze na par? lat (wa?y gdzie? z 10 kg, jest jeszcze drobniejsza ni? Misiek w jej wieku!). Wklei?abym aktualne zdj?cia dzieci, ale do szewskiej pasji doprowadza mnie wymagana wielko??...
kyja
2012-03-31
23:20:13
Email
sprawdzi?am g?ow? Mi?ka - ca?a wystaje ponad oparcie fotelika!!! czyli przesiadamy si? na pode?cik :)on jako? tak ostatnio zacz?? rosn??, d?ugo by? bardzo drobniutki i ma?y,a teraz skoczy?...nadgarstki mamy takie same :) a za 2 lata pewnie d?onie i stopy :)
Joanna26
2012-04-04
09:21:25
Email
Bylam wczoraj na zebraniu w przedszkolu zwo?anym z tego powodu, ze czesc rodzicow uznala, ze przewozy dzieci na wycieczki, np. do teatru oddalonego o 5 km, sa nie dosc bezpieczne, ze przedszkole powinno wybierac busy i autokary z pasami. Prawo tego nie wymaga, w praktyce pojazdy wyposazone w pasy maja tylko firmy oferujace przejazdy miedzynarodowe (zamowienie ich ?aczy sie z duzo wiekszymi kosztami, z ryzykiem odwo?ania wyjazdu, jesli firmie trafi sie bardziej intratny wyjazd, z niemoznoscia odwolania wycieczki np. ze wzgledu na warunki pogodowe - tzn. odwolac mozna, ale za autokar trzeba zaplacic, no i z ryzykiem wspolpracy z kims, kto nie ma dowiadczenia z przedszkolakami). Co o tym myslicie? Dodam, ze w przedszkolu ani na terenie miasta nie doszlo do zadnego zdarzenia, ktore mogloby sugerowac, ze poziom bezpieczenstwa przewozu dzieci jest niewystarczajacy, natomiast wyobraznia zostala pobudzona przez niedawny tragiczny wypadek autokaru (btw - wyposazonego w pasy...) w Szwajcarii.
Goga66
2012-04-04
09:33:01
Email
Nie mam jakiego? ?ci?le okre?lonego zdania. Moje dziecko je?dzi te? ze mn? miejskimi autobusami czy tramwajami pozbawionymi pasów. Metro te? ich nie posiada i poci?gi te?. My?l?, ?e teren miasta i szybko?? osi?gana w miescie przez autobusy nie powinna wzbudza? takiej paniki ani emocji. Z kolei dalekie trasy - je?li autobus si? zapala, stacza do rzeki., to w przypadku spanikowanych nie radz?cych sobie z odpi?ciem, maluchów pas mo?e sta? si? ?mierteln? pu?apk?. Ale tak jest i w przypadku samochodów czasem. Pas na ogó? chroni - czasem zabija. Druga sprawa,jak pas w autokarze obejmuje ma?e dziecko - je?li na wysoko?ci szyi, to gratuluj? tym rodzicom wyobra?ni. Prawda jest taka, ?e nie uchronimy dzieci przed pewnymi nieszcz??ciami. Zu z?ama?a sobie r?k? i nog? w sali przedszkolnej na oczach pa? - po prostu spad?a z niedu?ej wysoko?ci na wyk?adzin? niefortunnie, w drugim przypadku pechowo wykr?caj?c nog? spiralnie. Gdybym ja tam nad ni? czuwa?a, sta?oby si? to samo.
Goga66
2012-04-04
09:51:04
Email
Znalaz??m taki artyku?:
"Stary bezpieczniejszy?

Dodano: 2011-06-08
Czym przewie?? ma?e dzieci nad morze, do lasu czy do Pleciugi?
Tylko starym autokarem. I to najlepiej bez pasów bezpiecze?stwa.
Dlaczego?
Bo w nowoczesnych autobusach dzieci musia?yby siedzie? w specjalnych fotelikach. Przewo?nicy takich siedzisk nie maj?, wi?c na wycieczki, pod przedszkola, podstawiaj? autokary starsze, gorzej wyposa?one i mniej bezpieczne.

A wszystko zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (patrz Prawo o ruchu drogowym). Wynika z nich, ?e ma?e dziecko jad?ce autokarem musi siedzie? w foteliku. Obowi?zek ten dotyczy jedynie pojazdów nowych. Starsze auta, zarejestrowane przed 2006 r. (nie posiadaj?ce pasów bezpiecze?stwa) nie musz? mie? fotelików.

Dlaczego wi?c przewo?nicy nie montuj? fotelików w nowych autobusach?
- Bo takie foteliki s? nie do dostania - t?umaczy Dorota Namirowska-Sznycer, prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki. - By? mo?e dlatego, ?e w wi?kszo?ci krajów Unii podobne przepisy po prostu nie obowi?zuj?.
Wioz?cy dzieci kierowca nowego autobusu mo?e zap?aci? dwa mandaty: pierwszy, 150 z? za brak fotelików (plus trzy punkty karne) i drugi, 100 z? (plus jeden punkt) za niezapi?te pasy, których przecie? nie mo?na zapi?? bez fotelików.
Przedstawiciele biur podró?y przyznaj?, ?e dlatego na wycieczki z dzie?mi podstawiaj? autokary starsze. Pojazdy te s? mniej komfortowe ni? autobusy nowe, ale nie musz? mie? dodatkowych siedzisk. Dzieci w nich nie s? niczym zabezpieczone - chyba ?e (o ile s?) pasami biodrowymi.
Do przewozu dzieci wykorzystywane s? wi?c cz?sto gorsze autobusy. To sytuacja nienormalna. Dlatego przewo?nicy wys?ali w tej sprawie protest do Izby Turystyki i do Ministerstwa Sportu i Turystyki. My od dyrektora Biura Informacji i Promocji w Ministerstwie Infrastruktury dowiedzieli?my si?, ?e przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycz?ce obowi?zku stosowania fotelików do przewozu dzieci w autokarach, powsta?y w wyniku wadliwego „wdro?enia do polskiego prawodawstwa dyrektywy EWG z 1991 r. (przepisy tej dyrektywy nie dotycz? autobusów)".
- 5 stycznia 2011 r. ustawa ta zosta?a ju? znowelizowana - zapewnia Miko?aj Karpi?ski, rzecznik prasowy ministerstwa. - Przepis o obowi?zku stosowania fotelika ochronnego do przewozu dzieci ju? nie dotyczy autobusów.

Znowelizowana ustawa wejdzie w ?ycie za pó? roku, 11 lutego 2012 r.

Leszek Wójcik lew@kurier.szczecin.pl
noemi
2012-04-04
09:54:23
Email
ja jestem za pasami nawet na krótkich trasach. sama nawet 5 metrów z dzieckiem bez fotelika nie pojad?. dop?aci?abym do wycieczki, gdybym wiedzia?a, ?e b?dzie autobus ze specjalnymi pasami dla dzieci i wcale si? nie dziwi?, ?e cz??? rodziców si? buntuje - mo?e maj? (zbyt?) bujn? wyobra?ni? (czyli tak? jak ja:) ) wiecie, pami?tam do dzi? przedmow? do ?wiata wg Garpa Irvinga, w której pisze, ?e jest dobrym ojcem i w myslach traci swoje dzieci ka?dego dnia. co? w tym jest.
Goga66
2012-04-04
10:02:12
Email
Jeszcze podsumuj?. Wola?abym, ?eby w d?u?sze trasy moje dziecko mia?o zapewnione pasy. ale pasy dostosowane do jej wzrostu. Jako? nie mog? sobie wyobrazi? przewo?nika, który np. 40-tce dzieci zapewni foteliki lub podstawki pod pup?. Je?li nie i nie dysponuje ma?o skutecznymi pasami biodrowymi, to chyba wol? ?eby dziecko nie zapi??o pasa ni? przy gwa?townym hamowaniu lub niedu?ej st?uczce zosta?o przez pas podduszone lub wr?cz uduszone. Rozwi?zaniem by?yby pasy z regulacj? wysoko?ci - tylko o ile wzros?aby cena wycieczki ze specjalnie do dzieci przystosowanym autobusie i ilu rodziców zrezygnowa?oby z niej z powodów czysto finansowych? Mo?e nale?a?oby na?o?y? obowi?zek na rodziców, ?eby takie podstawki pod pup? dostarczali razem z baga?em dziecka? Gorzej, ?e cz?sto dzieci w jedn? stron? jad? jednym autokarem a wracaj? innym.
Joanna26
2012-04-04
10:25:45
Email
Podstawki i foteliki u?ywane w samochodach osobowych nie pasuj? do autokarów, poza tym obowi?zek "opieki" nad nimi spoczywa?by na nauczycielkach, które przede wszystkim powinny skupi? si? na dzieciach. Stan??o na tym, ?e przez miesi?c ma by? przeprowadzony test, w miar? mo?liwo?ci (dostepnych terminow firm) wybierane b?d? autokary z pasami biodrowymi, a po miesi?cu mamy si? zapozna? z efektami - jak wzros?y koszty, czy rzeczywiscie przewo?nicy podstawiali autokary z pasami biodrowymi, a nie ukosnymi, ile wycieczek trzeba bylo odwolac, bo przewoznikowi trafil sie bardziej intratny kurs, na ile przewoznicy potrafili wspó?pracowac z ma?ymi dziecmi, jak zachwoywaly sie przedszkolaki itd. Mojego zdania zapewne sie domyslilyscie z tonu mojego pierwszego postu, sama rowniez na 5 metrow bez fotelika i zapietych pasow sie nie ruszam, ale wizja dziecka uwiezionego pasem w autobusie, ktoremu np. plonie silnik, wywoluje we mnie wieksza panike niz przypuszczenie, ze dziecko nieprzypiete przy ostrym hamowaniu rozbije sobie nos. Poza tym taka zmiana rodzi szereg dylematów – je?li do wypadku dojdzie wtedy, kiedy przedszkole nie b?dzie moglo zapewnic busa z pasami, to kto za to odpowie? Je?li czesc pasow b?dzie uszkodzona (co si? cz?sto w busach zdarza), to które dzieci maja by? ich pozbawione? Lepsze jest wrogiem dobrego, ja jestem zdecydowanie przeciwna zmianom czego?, co do tej pory si? sprawdza?o, na cos, co stanowi jedna wielka niewiadoma.
noemi
2012-04-04
10:39:22
Email
Joasiu, jak to podstawki nie pasuj? do autokarów? na jakiej zasadzie w takim razie funkcjonuje polskibus, który przy podrózy z dzieckiem wymaga zapewnienie dziecku fotelika lub podstawki, bo inaczej dziecko nie pojedzie. skoro wymagaj? to chyba musi si? da?? poza tym tak samo prawdopodobny jest chyba po?ar silnika jak i to, ?e stanie si? co?, gdzie pasy b?d? mog?y zadziala? na plus przecie?.
Joanna26
2012-04-04
10:53:25
Email
Nie wiem, jakimi autokarami dysponuje polskibus, do tych busow i autokarow, ktore wchodza w gre, wed?ug wiedzy przekazanej nam przez dyrektorki przedszkola foteliki czy podkladki uzywane w samochodach osobowych nie pasuja. Zreszta nawet gdyby pasowa?y, to tak jak pisze Goga - zdarza sie, ze jednym autokarem dzieci jada, innym wracaja.
Joanna26
2012-04-04
11:01:26
Email
Pewnie kiedys wozenie dzieci w pasach bedzie obowiazkiem, tak jak teraz w samochodach osobowych, co 20 lat temu nikomu sie nie snilo. No i swietnie, niech tak bedzie. Ale beda wtedy przepisy, procedury i praktyka, bedzie wiadomo, czego sie trzymac. Natomiast teraz nie wiadomo, mozemy tylko gdybac, czy bardziej dziecku zagraza autokar z pasami, czy bez, ja nie chce tego testowac. Kiedy sobie pomysle, ze doswiadczonego i sprawdzonego kierowce autokaru bez pasow zamienia sie na kogos, kto nie wiadomo jak jezdzi, nie mial do czynienia z dziecmi, ale ma autokar z pasami, to moje poczucie bezpieczenstwa nie wzrasta, a wrecz przeciwnie. Szczerze mowiac, to mysle, ze duzo wiekszy wplyw na zdrowie naszych dzieci ma to, co sie je w przedszkolach, niz to, czy autokar ma pasy lub nie. I wolalabym sie przyjrzec wlasnie zywieniu i na to wydac wiecej pieniedzy.
Strona 1 - 1, 2, 3, następna
Dodaj nowy wpis      Powrót do wybranego działu      Powrót do strony głównej forum