x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 300 pln
ENGLISH Version
Mamy dla Ciebie prezent! Super RABAT 50pln przy zakupach powyżej 300pln ! Hasło: JESIEŃ

 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

§1 Definicje

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest : PHU HAPPY Przemysław Bielski 10-764,
ul. Tęczowa 9a, NIP: 739-161-86-81 zwany dalej „Organizatorem

2. Akcja promocyjna „ Worek Rocky Rabbit gratis”: Akcja promocyjna, polegająca na dodawaniu prezentu w postaci  worka Rocky Rabbit do zakupów za kwotę powyżej 200 PLN , akcja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Regulamin akcji promocyjnej „Worek Rocky Rabbit gratis” : niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.

4. Uczestnicy akcji promocyjnej „Worek Rocky Rabbit gratis”: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które dokonały u Organizatora akcji promocyjnej „Worek Rocky Rabbit gratis” na zasadach ujętych w regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”.

 

§2 Czas trwania akcji promocyjnej

  1. Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 09.03.2017r. do odwołania. lub w momencie  wyczerpania zapasów ale nie dłużej niż do 12.03.2017r.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia akcji promocyjnej bez podania przyczyny.

§3 Zasięg akcji promocyjnej

1. Program jest ograniczony terytorialnie do granic Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje butiki firmowe HAPPYMUM oraz sklep internetowy Happymum.

 

§4 Udział w akcji promocyjnej Worek Rocky Rabbit gratis”

1.       Klient przystępuje do akcji promocyjnej dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym na kwotę powyżej 200 zł brutto.

2.       W ramach jednego paragonu fiskalnego lub faktury przysługuje jeden prezent.

3.        Uczestnictwo w akcji jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

 

§5 Zwrot

1.Dodanie prezentu do zakupów w postaci worka Rocky Rabbit przysługuje pod warunkiem, że Kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części.

2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części, skutkującego zmniejszeniem się kwoty zakupu poniżej 200zł, Kupujący będzie zobowiązany do zwrócenia worka Rocky Rabbit w nienaruszonym stanie, bądź też zwrotu do zapłaty na rzecz Sprzedającego kwoty stanowiącej wartość udzielonych rabatów w zakresie towarów, czyli wartości worka w wysokości 35 zł. Wartość ta może zostać potrącona z wierzytelności jaką Sprzedający ma zwrócić Kupującemu z tytułu zwrotu ceny towarów, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy.

§6 Reklamacje i skargi

1.       Wszelkie reklamacje i skargi ze strony uczestników należy składać listem poleconym, najpóźniej
do dziesięciu dni, od daty zakończenia programu na adres siedziby firmy.

2.       Podstawą do ewentualnych reklamacji asortymentu jest dowód zakupu rzeczy (np. paragon fiskalny  w konkretnym salonie HAPPYMUM, faktura w sklepie internetowym).

3.       Organizator [w przypadku uznania, iż dany produkt faktycznie posiadała wady jakościowe w dniu zakupu (tzn. była niezgodna z umową)] ma obowiązek naprawić daną sztukę asortymentu lub wymienić ją na nową. W przypadku, gdyby naprawa lub wymiana okazała się niemożliwa lub wymagająca nadmiernych kosztów, każda ze Stron (zarówno organizator jak i uczestnik akcji promocyjnej) ma prawo odstąpić od umowy na następujących warunkach: uczestnik akcji promocyjnej ma obowiązek zwrócić asortyment posiadający wady, a organizator zwróci uczestnikowi akcji promocyjnej faktycznie uiszczoną przez niego cenę zakupu asortymentu (a więc cenę widniejącą na paragonie fiskalnym lub fakturze).

 

§7 Odpowiedzialność

1. Organizator akcji promocyjnej  zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu,
z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu
w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.

 

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, oraz na stronie www.happymum.pl.

 

 

Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!