x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 300 pln
ENGLISH Version
Tylko 48 godzin! 15% rabatu na całe zakupy! Hasło: HAPPYWEEKEND

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

§1 Definicje
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest : PHU HAPPY Przemysław Bielski 10-764,
ul. Tęczowa 9a, NIP: 739-161-86-81 zwany dalej „Organizatorem”
2. Akcja promocyjna „ Mega Torba w prezencie”: Akcja promocyjna, polegająca na dodawaniu prezentu w postaci torby „It’s Happy Mum’s Bag” do zakupów za kwotę powyżej 300 PLN .
3. Regulamin akcji promocyjnej „Mega Torba w prezencie” : niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.
4. Uczestnicy akcji promocyjnej „Mega Torba w prezencie”: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które dokonały u Organizatora akcji promocyjnej „Mega Torba w prezencie” na zasadach ujętych w regulaminie, zwani dalej „uczestnikami”.

§2 Czas trwania akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 21.01.2016 r., i trwa do odwołania lub do momentu wyczerpania zapasów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia akcji promocyjnej bez podania przyczyny.
§3 Zasięg akcji promocyjnej
1. Program jest ograniczony terytorialnie do granic Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy HAPPYMUM

§4 Udział w akcji promocyjnej „Mega Torba w prezencie”
1. Klient przystępuje do akcji promocyjnej dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym HAPPYMUM na kwotę powyżej 300 zł brutto.
2. Uczestnictwo w akcji jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.


§5 Reklamacje i skargi
1. Wszelkie reklamacje i skargi ze strony uczestników należy składać listem poleconym, najpóźniej
do dziesięciu dni, od daty zakończenia programu na adres siedziby firmy.
2. Podstawą do ewentualnych reklamacji asortymentu jest dowód zakupu rzeczy (np. paragon fiskalny) w konkretnym salonie HAPPYMUM lub sklepie internetowym .
3. Organizator [w przypadku uznania, iż dany produkt faktycznie posiadała wady jakościowe w dniu zakupu (tzn. była niezgodna z umową)] ma obowiązek naprawić daną sztukę asortymentu lub wymienić ją na nową. W przypadku, gdyby naprawa lub wymiana okazała się niemożliwa lub wymagająca nadmiernych kosztów, każda ze Stron (zarówno organizator jak i uczestnik akcji promocyjnej) ma prawo odstąpić od umowy na następujących warunkach: uczestnik akcji promocyjnej ma obowiązek zwrócić asortyment posiadający wady, a organizator zwróci uczestnikowi akcji promocyjnej faktycznie uiszczoną przez niego cenę zakupu asortymentu (a więc cenę widniejącą na paragonie fiskalnym)

§6 Odpowiedzialność
1. Organizator akcji promocyjnej zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu,
z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu
w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.

§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, sklepach firmowych HAPPYMUM oraz na stronie www.happymum.pl.

Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!